1707425Environmental Learning Network
เครือข่ายการเรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อม
สังกัดคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์, สำนักงานเลขา คณะสิ่งแวดล้อม
หน่วยกิต2 (2-0-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
หลักการและทฤษฎีเกี่ยวกับเครือข่ายการเรียนรู้ เครือข่ายการเรียนรู้กับงาน ด้านสิ่งแวดล้อม กรณีศึกษาเครือข่ายการเรียนรู้ในชุมชนและการพัฒนาเครือข่ายการเรียนรู้ในชุมชน


Principles and theories of learning networks; learning networks and environment; case studies of learning networks in communities; and development of community learning networks
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com)
นายวรพจน์ วัตถุสินธ์(woraphot.wat@msu.ac.th)
เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER1-215