1707424Computer Application in Environmental Education
การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ในงานสิ่งแวดล้อมศึกษา
สังกัดคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์, สำนักงานเลขา คณะสิ่งแวดล้อม
หน่วยกิต2 (1-2-3)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์ในการจัดระบบข้อมูลทางสิ่งแวดล้อม การเข้าถึงแหล่งข้อมูลทางสิ่งแวดล้อมและสิ่งแวดล้อมศึกษา ตลอดถึงการประยุกต์โปรแกรมสำเร็จรูปในการวิเคราะห์และนำเสนอข้อมูล


Basic knowledge on using computer for systemizing data on environment; getting access of sources of data on environment and environmental education; as well as application of computer programming for data analyses and presentation
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com)
นายวรพจน์ วัตถุสินธ์(woraphot.wat@msu.ac.th)
เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER1-215