1707423Policy and Planning in Environmental Education
นโยบายและการวางแผนสิ่งแวดล้อมศึกษา
สังกัดคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์, สำนักงานเลขา คณะสิ่งแวดล้อม
หน่วยกิต2 (2-3-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
การวิเคราะห์และประเมินสถานการณ์สิ่งแวดล้อมศึกษาในปัจจุบันและอนาคต ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการกำหนดนโยบายและแผนงาน กลยุทธ์ในการจัดทำนโยบายและแผน เพื่อประยุกต์ใช้ในงานสิ่งแวดล้อมศึกษา


Analyzing and assessing current and future conditions of environmental education; general knowledge in making policies and plans; strategies of making policies and plans, for application in environmental education
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com)
นายวรพจน์ วัตถุสินธ์(woraphot.wat@msu.ac.th)
เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER1-215