1707404Professional Training on Environmental Education
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพสิ่งแวดล้อมศึกษา
สังกัดคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์, สำนักงานเลขา คณะสิ่งแวดล้อม
หน่วยกิต3 (0-0-0)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการฝึกงานและการฝึกประสบการณ์สิ่งแวดล้อมศึกษาในสถานศึกษา องค์กร สถานประกอบการเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมศึกษา


Basic knowledge on field work and experience in environmental education in schools, organizations, and environmental business organizations
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com)
นายวรพจน์ วัตถุสินธ์(woraphot.wat@msu.ac.th)
เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER1-215