1707333Writing for Environmental Communication
งานเขียนเพื่อการสื่อสารสิ่งแวดล้อม
สังกัดคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์, สำนักงานเลขา คณะสิ่งแวดล้อม
หน่วยกิต2 (2-0-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
การแสวงหา และรวบรวมข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม การออกแบบ การใช้ภาษาและรูปแบบในการเขียนเพื่อการสื่อสาร การวางโครงสร้างงานเขียน และการใช้แหล่งเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับงานเขียน


Searching and collecting environmental data; designing and using language and patterns of writing for communication; formulating writing structures; and using publication to promote the writings
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com)
นายวรพจน์ วัตถุสินธ์(woraphot.wat@msu.ac.th)
เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER1-215