1707332Technology for Environmental Communication Production
การใช้เทคโนโลยีเพื่อการผลิตสื่อสิ่งแวดล้อม
สังกัดคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์, สำนักงานเลขา คณะสิ่งแวดล้อม
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
การออกแบบการสื่อสารโดยการใช้เทคโนโลยีในรูปแบบต่าง ๆ การใช้นวัตกรรมทางเทคโนโลยี เพื่อการผลิตสื่อทางการศึกษาและการประชาสัมพันธ์ วิวัฒนาการทางนวัตกรรม และเทคโนโลยีการศึกษา
หลักการออกแบบการผลิตและการใช้สื่อเพื่อการเรียนการสอนและ การฝึกอบรม การผลิต การใช้และการพัฒนาสื่อผสม ตลอดจนการนำเสนอเนื้อหาทางสิ่งแวดล้อมด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ การผลิตและพัฒนาสื่อโดยใช้ฐานทรัพยากรและภูมิปัญญาท้องถิ่น

Design of communication by using various patterns of technology; utilization of technological innovations for production of educational media and public relations; evolution of innovations and technologies;
principles of designs for producing and using media for instruction and training, production, utilization and development of integrated media; as well as presentation of environmental content via computer;
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com)
นายวรพจน์ วัตถุสินธ์(woraphot.wat@msu.ac.th)
เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER1-215