1707331Mass Communication and Environment
การสื่อสารมวลชนกับงานสิ่งแวดล้อม
สังกัดคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์, สำนักงานเลขา คณะสิ่งแวดล้อม
หน่วยกิต3 (2-2-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
หลักการและทฤษฎีเกี่ยวกับการสื่อสาร และระบบ เครือข่ายเทคโนโลยีเพื่อ การสื่อสาร อิทธิพลของการสื่อสารต่อพฤติกรรมส่วนบุคคลและค่านิยมที่มีผลกระทบต่อปริมาณ และคุณภาพสิ่งแวดล้อม
การจัดการเกี่ยวกับการรับ ส่งข้อมูลและการเชื่อมโยงเครือข่าย

Principles and theories on communication and technological networking systems, for communication; influences of communication over individual behaviors and values affecting environmental quantity and quality of environmental;
management on receiving and sending information and networking linkages
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com)
นายวรพจน์ วัตถุสินธ์(woraphot.wat@msu.ac.th)
เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER1-215