1707315Principle of Environmental Education Research
หลักการวิจัยด้านสิ่งแวดล้อมศึกษา
สังกัดคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์, สำนักงานเลขา คณะสิ่งแวดล้อม
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการวิจัย การศึกษางานวิจัยทางสิ่งแวดล้อมศึกษา การรวบรวมข้อมูลเพื่อการวิจัยสิ่งแวดล้อมศึกษา รูปแบบและวิธีการเขียนงานวิจัย โครงการวิจัยสิ่งแวดล้อมศึกษา


Basic knowledge on research; study of research on environmental education; collection of data for environmental education processes; patterns and methods of thesis writing, environment education projects
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com)
นายวรพจน์ วัตถุสินธ์(woraphot.wat@msu.ac.th)
เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER1-215