1707312Geographic Information System for Environment
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์สิ่งแวดล้อม
สังกัดคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์, สำนักงานเลขา คณะสิ่งแวดล้อม
หน่วยกิต2 (2-3-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ การรวบรวม จัดเก็บ วิเคราะห์ และจัดการข้อมูลเชิงพื้นที่เพื่อประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม


Geographic information systems; collecting, analyzing, and managing geographical information for application in management of environment
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com)
นายวรพจน์ วัตถุสินธ์(woraphot.wat@msu.ac.th)
เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER1-215