1707302Principle of Environmental Information Management
หลักการจัดการข้อมูลสิ่งแวดล้อม
สังกัดคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์, สำนักงานเลขา คณะสิ่งแวดล้อม
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสิทธิในการใช้และแสวงหาข้อมูลข่าวสารทั่วไป ลิขสิทธิ์และทรัพย์สินทางปัญญา การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการสืบค้น และการรวบรวมข้อมูลสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ


Basic knowledge on human rights in using and searching for general information, copy rights and intellectual properties; application of information technology for environmental
knowledge-based searching; and collecting data on environment and natural resources
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com)
นายวรพจน์ วัตถุสินธ์(woraphot.wat@msu.ac.th)
เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER1-215