1707301Foundation of Local Culture and Environment
พื้นฐานวัฒนธรรมท้องถิ่นกับสิ่งแวดล้อม
สังกัดคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์, สำนักงานเลขา คณะสิ่งแวดล้อม
หน่วยกิต2 (2-0-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ความหมาย องค์ประกอบและความสำคัญของวัฒนธรรม ความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรมกับการใช้ทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนและผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงทาง
วัฒนธรรมที่มีต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม บทบาทของวัฒนธรรมชุมชนในการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม

Definitions, components and significance of culture; relationships between culture and utilization of natural resources of communities; and impacts of cultural changes on environmental quality;
roles of community culture in promotion and development of environmental quality
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com)
นายวรพจน์ วัตถุสินธ์(woraphot.wat@msu.ac.th)
เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER1-215