1707203Environment on Arts and Architecture
สิ่งแวดล้อมศิลปกรรมและสถาปัตยกรรม
สังกัดคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์, สำนักงานเลขา คณะสิ่งแวดล้อม
หน่วยกิต2 (2-0-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
เอกลักษณ์ทางศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมของชุมชน การศึกษาประวัติวิวัฒนาการ ประโยชน์ คุณค่า ตลอดจนการส่งเสริม และทำนุบำรุงรักษาศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมของชุมชน


Identies in art and architecture of communities, study of history, revolution usage, values, as well as promotion and maintenance of arts and architectures of communities
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com)
นายวรพจน์ วัตถุสินธ์(woraphot.wat@msu.ac.th)
เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER1-215