1707201Principle of Environmental Ethics
หลักจริยธรรมสิ่งแวดล้อม
สังกัดคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์, สำนักงานเลขา คณะสิ่งแวดล้อม
หน่วยกิต2 (2-0-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
แนวคิดทางคุณธรรมและจริยธรรมของมนุษย์ทั้งในอดีตและปัจจุบัน ความสำคัญของจริยธรรม วิเคราะห์ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงจริยธรรมของสังคมต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม
และความจำเป็นในการประยุกต์ใช้จริยธรรมในการพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรในชุมชน

Moral and ethical concepts from past to present; importance of ethical analysis, and effects of ethical change to environmental condition; needs for the application of environmental ethics to environment and local resource quality development
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com)
นายวรพจน์ วัตถุสินธ์(woraphot.wat@msu.ac.th)
เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER1-215