1706488Community Resources Usage for Recreation
การใช้ทรัพยากรชุมชนเพื่อนันทนาการ
สังกัดคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์, สำนักงานเลขา คณะสิ่งแวดล้อม
หน่วยกิต3 (2-3-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
หลักการนันทนาการ และการใช้ทรัพยากรชุมชนเพื่อการนันทนาการ การจัดการแหล่งประวัติศาสตร์ แหล่งโบราณคดี แหล่งโบราณสถาน และแหล่งสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติในชุมชนเพื่อนันทนาการ กรณีศึกษา การจัดการทรัพยากรชุมชนเพื่อนันทนาการ


Principles of recreation and the using community resources for recreation, management of historic places, archaeological places, ancient remains, and natural environment in community for recreation, case studies on community resource for recreation.
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-22