1706473Local Community Management and Integrated Environment
การจัดการท้องถิ่นและการบูรณาการสิ่งแวดล้อม
สังกัดคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์, สำนักงานเลขา คณะสิ่งแวดล้อม
หน่วยกิต3 (2-3-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ประวัติความเป็นมา ความหมายของการปกครองท้องถิ่น ความสำคัญแนวคิด ทฤษฎีการปกครองท้องถิ่น พัฒนาการของการปกครองท้องถิ่น รูปแบบของการปกครองท้องถิ่นไทย
ความหมายและประเภทขององค์กรในท้องถิ่นโครงสร้างของสังคมกับการจัดองค์กรในท้องถิ่น หลักการจัดองค์กรในท้องถิ่น การจัดและดำเนินงานระหว่างองค์กรในชุมชนระดับต่าง ๆ

History of local government, meaning of local government, important concepts and theory of local government, development of local government, pattern of local Thai governments,
type of local governments, structure of local government organization, principals of local government organization, interaction of organization in different levels of community.
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-24