1706472Local Wisdom and Sustainable Development
ภูมิปัญญาท้องถิ่นกับการพัฒนาอย่างยั่งยืน
สังกัดคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์, สำนักงานเลขา คณะสิ่งแวดล้อม
หน่วยกิต3 (2-3-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ความหมายและความสำคัญของภูมิปัญญาท้องถิ่น ประเภทของภูมิปัญญาท้องถิ่น แนวคิด รูปแบบ และประโยชน์ของภูมิปัญญาท้องถิ่น หลักการและความสำคัญของการพัฒนาอย่างยั่งยืน
การนำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชนเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน กรณีศึกษาภูมิปัญญาท้องถิ่นกับการพัฒนาอย่างยั่งยืน

Definition and significance of local wisdom, type of local wisdom, concept model and usual benefit of local wisdom, principle and significance of sustainable development,
application of local wisdom for sustainable environmental management in community, case study of local wisdom and sustainable development.
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-52