1706436Community Spatial Planning
การวางผังชุมชนเชิงพื้นที่
สังกัดคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์, สำนักงานเลขา คณะสิ่งแวดล้อม
หน่วยกิต3 (2-3-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
แนวคิด ทฤษฎีการวางผังเมือง การวางแผนการใช้ที่ดินในชุมชน การกำหนดเขตการใช้ที่ดินในชุมชน นโยบายและแผนในการพัฒนาชุมชน การวางผังเมืองเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนในชุมชน
การวางผังการจราจร การทำโครงการเมืองน่าอยู่ การจัดทำผังชุมชนเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและการพักผ่อนหย่อนใจ การมีส่วนร่วมของชุมชนในการวางผังชุมชน การประยุกต์ใช้สารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการวางผังชุมชนเชิงพื้นที่

Theory and concept of city planning, community land-use planning, community land-use zoning, policy and plan for community development, city planning for sustainable socio-economic and environmental development in community,
transportation planning, healthy city, city planning for environmental conservation and recreation, public participation in city planning, application of geographic information system for spatial planning in community.
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-22