1706416Agroecosystems
ระบบนิเวศเกษตร
สังกัดคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์, สำนักงานเลขา คณะสิ่งแวดล้อม
หน่วยกิต3 (2-3-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ความสัมพันธ์ของระบบนิเวศกับระบบเกษตรกรรม กิจกรรมการผลิตทางการเกษตรของชุมชนกับระบบนิเวศ ความสัมพันธ์ของธาตุอาหารพืชกับระบบนิเวศเกษตร วิเคราะห์ประเด็นปัญหาความเสื่อมโทรมของระบบนิเวศและผลกระทบต่อระบบการเกษตร กรณีศึกษาระบบนิเวศไร่นา


Relations on ecosystems and agricultural systems, agricultural production process of community and ecosystems, relations of plant nutritional element and agroecosystems,
analyzing degraded ecosystems problems, and its impact on agricultural systems, cases studying on farm ecosystems.
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-216