1706344Water Pollution and Domestic Wastewater
มลพิษทางน้ำและน้ำเสียในชุมชน
สังกัดคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์, สำนักงานเลขา คณะสิ่งแวดล้อม
หน่วยกิต3 (2-3-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
นิยาม แหล่งกำเนิดมลพิษทางน้ำ คุณสมบัติของน้ำเสีย ปริมาณการเกิดน้ำเสีย เทคโนโลยีเพื่อการจัดการน้ำเสีย การวางแผนและการจัดการมลพิษทางน้ำและน้ำเสีย


Definitions, sources of water pollution, waste water properties, technology for waste water management, polluted water and waste water planning.
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-22