1706320Principle of Economics for Environmental and Resource Management
หลักเศรษฐศาสตร์เพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร
สังกัดคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์, สำนักงานเลขา คณะสิ่งแวดล้อม
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
แนวคิดทางเศรษฐศาสตร์ การจัดสรรทรัพยากรภายใต้ระบบตลาด การหาค่าที่เหมาะสมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เศรษฐศาสตร์สวัสดิการและการชดเชย ปัญหาเศรษฐกิจ
ที่เกี่ยวข้องกับการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปัญหาสินค้าสาธารณะและทรัพย์สินที่ใช้ร่วมกัน เศรษฐศาสตร์ที่เกี่ยวกับเวลา การหมดไปของทรัพยากรธรรมชาติและมลพิษสิ่งแวดล้อม

Economics concept, resources allocation under the market system, methods of finding appropriate value for natural resource and environmental management, welfare economics and compensation,
economic problems related to natural resource and environmental usage, problems of public goods and common properties, economics associated with time, natural resource depletion and environmental pollution.
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com)
นายวรพจน์ วัตถุสินธ์(woraphot.wat@msu.ac.th)
เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER1-215