1706271Environmental Sociology
สังคมวิทยาสิ่งแวดล้อม
สังกัดคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์, สำนักงานเลขา คณะสิ่งแวดล้อม
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ทฤษฎีทางสังคมวิทยาสิ่งแวดล้อม ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อม โครงสร้าง หน้าที่ และกระบวนการเปลี่ยนแปลงระบบสังคม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วัฒนธรรม กับสิ่งแวดล้อม การจัดโครงสร้างองค์กรทางสังคมทั้งองค์กรที่เป็นทางการ
และไม่เป็นทางการในท้องถิ่น สถาบันเทคโนโลยี วิถีชีวิตชุมชนท้องถิ่น วิวัฒนาการของสังคมเกษตรกรรมในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง เอกลักษณ์ของท้องถิ่นและวิวัฒนาการขององค์กรท้องถิ่น

Theories of environmental sociology, relationships between human being and environment, structure role and process changes between social-science-technology-culture and environment,
formal and informal structures of local social organizations, local institution technology and way of life, evolution of agricultural community in northeast Thailand and lower Mekong region, identity of the locals and evolution of local organization
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com)
นายวรพจน์ วัตถุสินธ์(woraphot.wat@msu.ac.th)
เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER1-215