1706241Community Solid Waste
ขยะและของเสียในชุมชน
สังกัดคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์, สำนักงานเลขา คณะสิ่งแวดล้อม
หน่วยกิต3 (2-3-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
นิยาม และแหล่งกำเนิด คุณสมบัติและองค์ประกอบของขยะและของเสีย ปริมาณการเกิดขยะและของเสียในชุมชน การเก็บรวบรวม การขนถ่าย การกำจัด และการวางแผนการจัดการขยะ มูลฝอยและของเสียชุมชน


Definitions, sources, properties and components of rubbish and solid waste, volume of community rubbish and solid waste, plan and management for collecting, transferring, reducing rubbish and solid waste.
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-212