1706212Water Resources
ทรัพยากรน้ำ
สังกัดคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์, สำนักงานเลขา คณะสิ่งแวดล้อม
หน่วยกิต3 (2-3-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
นิยามและความหมาย ประเภท แหล่งกำเนิดทรัพยากรน้ำ คุณภาพน้ำ ความสัมพันธ์ของทรัพยากรน้ำและทรัพยากรสิ่งแวดล้อมอื่นๆ ปัญหาทรัพยากรน้ำในท้องถิ่น การจัดสรรการใช้ประโยชน์น้ำ และการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ


Definitions, water type, sources of water, water quality, water resources related to others resources, problems in community water, water sharing and conservation.
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-212