1706211Forest Resources
ทรัพยากรป่าไม้
สังกัดคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์, สำนักงานเลขา คณะสิ่งแวดล้อม
หน่วยกิต3 (2-3-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ชนิดของป่าไม้ นิเวศวิทยาและสภาพแวดล้อมป่าไม้ การอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ นโยบายและมาตรการเกี่ยวกับป่าไม้ การจัดการป่าไม้ในท้องถิ่น


Forest types, forest ecology and landscape, forest management, forest policy and regulation, local forest management.
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-24