1705494Professional Training
ฝึกงาน
สังกัดคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์, สำนักงานเลขา คณะสิ่งแวดล้อม
หน่วยกิต1 (0-0-0)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
การฝึกงานในหน่วยงานภาครัฐหรือเอกชน ไม่น้อยกว่า 300 ชั่วโมง เพื่อให้มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน ศึกษาปัญหาและวิธีการแก้ไขโดยนำความรู้ที่ได้จากการศึกษามาใช้ในสถานการณ์จริง


Practice in government and private sectors, students are required at least 300 hours of practice field training during vocation periods
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-53