1705492Seminar in Environmental Technology
สัมมนาทางเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
สังกัดคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์, สำนักงานเลขา คณะสิ่งแวดล้อม
หน่วยกิต1 (0-3-0)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ค้นคว้า วิเคราะห์เอกสารงานวิจัยทางสาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมหรือตามเรื่องที่กำหนด และเรียบเรียงเป็นรายงานแล้วนำเสนอต่อกลุ่มผู้ฟังในรูปแบบการสัมมนา


Literature review on topics related to environmental technology aspects, presentation and discussion to the audience
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-53