1705491Environmental Research Methodology
ระเบียบวิธีวิจัยทางสิ่งแวดล้อม
สังกัดคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์, สำนักงานเลขา คณะสิ่งแวดล้อม
หน่วยกิต2 (2-0-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ระเบียบวิธีวิจัยและวิธีการทางสถิติชนิดต่างๆ ที่ใช้สำหรับการวิจัยทางสิ่งแวดล้อม ฝึกทักษะ/ปฏิบัติทำแผนการทดลองชนิดต่างๆและเทคนิคในการใช้ การเตรียมการทดลองในด้านสิ่งแวดล้อม โครงการวิจัยทางสิ่งแวดล้อม
ชนิดและวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์และอธิบายผลการทดลอง การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการวิเคราะห์และแปรผลการทดลอง การเขียนรายงานการวิจัยทางสิ่งแวดล้อม การค้นคว้ารวบรวมข้อมูล

Research methodology and experimental design, statistical techniques for environmental research, techniques for measurements, calculation and interpretation of data, computer application, environmental data report,
search and data collection, selected topics of current interest, present for proposal and experimental design related to environmental technology
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54