1705486Principles of Forest and Wildlife Management
หลักการจัดการป่าไม้และสัตว์ป่า
สังกัดคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์, สำนักงานเลขา คณะสิ่งแวดล้อม
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
สังคมพืชป่าในประเทศไทย สภาพแวดล้อม ระบบนิเวศ การถ่ายทอดพลังงานและการเปลี่ยนแปลงทางนิเวศวิทยา การใช้ประโยชน์ไม้และของป่า การอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ พระราชบัญญัติเกี่ยวกับป่าไม้ วงจรชีวิตและธรรมชาติของสัตว์ป่า
ประเภทของสัตว์ป่า ปัญหาและวิธีการปฏิบัติต่อความเป็นอยู่ของสัตว์ป่า การอนุรักษ์และการจัดการสัตว์ป่า พระราชบัญญัติเกี่ยวกับสัตว์ป่า

Types of forest, forest communities and succession, forest ecology and environments, forest conservation and management, types and life cycle of wildlife, problems in wildlife conservation
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-52