1705484Water Quality Management
การจัดการคุณภาพน้ำ
สังกัดคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์, สำนักงานเลขา คณะสิ่งแวดล้อม
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ความสัมพันธ์ระหว่างการใช้ที่ดินกับคุณภาพน้ำ ผลของการระบายน้ำทิ้งต่อระบบนิเวศวิทยาทางน้ำและคุณภาพน้ำ หลักการเลือกกระบวนการปรับปรุงคุณภาพน้ำ แนวทางวิศวกรรมและเศรษฐศาสตร์ในการจัดการคุณภาพน้ำ
การใช้แบบจำลองคณิตศาสตร์ ในการประเมินผลกระทบคุณภาพน้ำ หลักเกณฑ์ในการวางแผนควบคุมและการจัดการคุณภาพน้ำ

Interrelation of landuse and water quality, effects of wastewater on water quality, criteria set for improving water quality, modeling and simulation of water quality impacts and assessment, monitoring and management planning
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-51