1705483Land Resources Management
การจัดการทรัพยากรที่ดิน
สังกัดคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์, สำนักงานเลขา คณะสิ่งแวดล้อม
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ทรัพยากรดินและสมรรถนะของดิน การประเมินศักยภาพของที่ดิน การจัดการดินที่มีปัญหา การจัดการดินในที่ราบ การจัดการดินในที่สูง ผลกระทบจากการใช้ที่ดินประเภทต่างๆ ต่อสิ่งแวดล้อม การวิเคราะห์และการวางแผนการใช้ที่ดิน


Land resources, land capability and potential, soil management, management of lowland soil, management of highland soil, effects of land use on environments, land use planning
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-54