1705482Environmental Management Systems and International Standard
ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐานสากล
สังกัดคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์, สำนักงานเลขา คณะสิ่งแวดล้อม
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
กรอบแนวคิดพื้นฐาน ความเป็นมา วิวัฒนาการของระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐานสากล ISO 14000 ประโยชน์ของการนำ มาตรฐานสากล ISO 14000 ไปใช้ การจัดทำระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมซึ่งครอบคลุมเนื้อหา
ข้อกำหนดและข้อแนะนำทั่วไปสำหรับการใช้มาตรฐานสากล การทบทวนสภาพสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น นโยบายสิ่งแวดล้อม การค้นหาลักษณะปัญหาสิ่งแวดล้อม การจัดนัยสำคัญของลักษณะปัญหาสิ่งแวดล้อม การทบทวนกฎหมาย

Environmental Management System: requirements, general guidelines, initial environmental review, environmental policy, environmental aspect, determining significant environmental aspect, legal and other requirements,
environmental planning, documentation and control, implementation and operation, environmental management system and auditing, checking, management review and certification
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54