1705481Life Cycle Assessment
การประเมินตลอดวัฎจักร
สังกัดคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์, สำนักงานเลขา คณะสิ่งแวดล้อม
หน่วยกิต2 (2-0-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ความหมาย ชนิด การพัฒนา ความสำคัญและหลักการการประเมินหรือวิเคราะห์ตลอดวัฎจักร(LCA) กระบวนการของการประเมินตลอดวัฎจักรของผลิตภัณฑ์ การบริการ สาธารณูปโภคหรือระบบเทคโนโลยีที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
ปัจจัยที่สำคัญในการประเมินตลอด วัฎจักร หน้าที่ของการประเมินตลอดวัฎจักรในการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรฐานสิ่งแวดล้อม การใช้หลักการประเมินตลอดวัฎจักรในประเทศไทย ระดับนานาชาติและระดับโลก

Acquirement of definition, type, development, importance and applying of Life Cycling Assessment/Analysis (LCA), Process of LCA, the assessment of the life cycle environmental impacts of products, service, infrastructure or technology systems,
demonstration of the most important factors of LCA, function of LCA in reducing of the environmental loading, demonstration of ISO and other standards, using of LCA in Thailand and on international/global level,
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-52