1705473Principles of Hydrology
หลักการทางอุทกวิทยา
สังกัดคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์, สำนักงานเลขา คณะสิ่งแวดล้อม
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
หลักการทางอุทกวิทยา กระบวนการ ลักษณะและวิธีการวัดน้ำฝน การคายระเหย การสูญเสียน้ำ น้ำในดิน การไหลของน้ำในลำธาร การสะสมดินตะกอน ป่าไม้กับการอนุรักษ์แหล่งน้ำ การพัฒนาแหล่งน้ำ ผลกระทบจากการใช้ที่ดิน


Hydrologic cycle, measurement and method of precipitation, transpiration, evaporation, streamflow, sedimentation, forest and watershed management. Impacts of land use on hydrologic cycle
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-51