1705472Biodiversity
ความหลากหลายทางชีวภาพ
สังกัดคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์, สำนักงานเลขา คณะสิ่งแวดล้อม
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ความหลากหลายของพันธุ์พืชและพันธุ์สัตว์ที่พบในประเทศไทย ระบบนิเวศวิทยา การกระจายตามสภาพแวดล้อม ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสภาพแวดล้อม ชนิดของพืชและสัตว์ที่หายากหรือกำลังจะสูญพันธุ์
ปัญหาการอนุรักษ์ การควบคุม ผลกระทบ แนวทางและมาตรการในการรักษาสภาพแวดล้อม การใช้ประโยชน์และการพัฒนาทรัพยากรต่าง ๆ ตลอดจนการใช้ดัชนีทางชีวภาพ

Plant and animal diversity in Thailand, ecology and distribution, living and environments relationship, endangered species, conservation problems, measurement to prevent and improve natural resources, bio-indicator
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54