1705471Principles of Natural Resource and Environmental Conservation
หลักการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
สังกัดคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์, สำนักงานเลขา คณะสิ่งแวดล้อม
หน่วยกิต2 (2-0-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
การอนุรักษ์ทรัพยากรดิน น้ำ ป่าไม้ สัตว์ป่า แร่ธาตุ พลังงาน ตลอดจนทรัพยากรประมง การประยุกต์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ เศรษฐศาสตร์และกฎหมายสิ่งแวดล้อม มาใช้ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
การตัดสินใจในการเลือกใช้ทรัพยากรธรรมชาติ การพัฒนาเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบยั่งยืน

Conservation of soil, water, forests, wildlife, mineral, energy and fishery resources, application of science, engineering, economics and environmental law for environment conservation, decision making on natural resources utilization for sustained yields
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-51