1705469Technology of Solid Waste Proceessing and Disposal
เทคโนโลยีการแปรรูปและกำจัดขยะ
สังกัดคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์, สำนักงานเลขา คณะสิ่งแวดล้อม
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ประเภทของเทคโนโลยีการแปรรูปและการกำจัดขยะ หลักการพื้นฐานการออกแบบระบบการแปรรูปและการกำจัดขยะ เช่น การหมักทำปุ๋ย การใช้เตาเผาชนิดต่างๆ การฝังกลบ และการนำของเสียกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ การวางแผนระบบการจัดการขยะ


Type of solid waste processing technologies and disposal, concept and theory of solid waste processing technologies and disposal design; composting, incineration,
sanitary landfill, and source reduction and recycling, planning of solid waste management system
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-54