1705467Industrial Water Treatment Technology
เทคโนโลยีการผลิตน้ำเพื่อใช้ในอุตสาหกรรม
สังกัดคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์, สำนักงานเลขา คณะสิ่งแวดล้อม
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
กรรมวิธีการผลิตน้ำเพื่อใช้ในอุตสาหกรรม คุณภาพน้ำสำหรับอุตสาหกรรมประเภทต่างๆ การตกตะกอนและการทำให้น้ำใส การกรองน้ำ การกำจัดก๊าซที่ละลายน้ำ การกำจัดเหล็กและแมงกานีส การลดความกระด้างและการผลิตน้ำอ่อนและน้ำบริสุทธิ์
เทคโนโลยีเมมเบรน Electrodialysis และ Electrodialysis Reversal รวมถึงแนวทางการวางแผนบำรุงรักษาอุปกรณ์ต่างๆที่อาจจะเกิดการกัดกร่อน หรือการเกิดตะกรัน เนื่องจากสภาพของน้ำ และการจัดการน้ำเสียและตะกอนจากระบบผลิตน้ำ

Water production for industrial purpose: water quality for each purpose, sedimentation, filtration, deaeration, iron and manganese removal, hardness removal, water softening and demineralization,
dealkalization, membrane technology, electrodialysis and electrodialysis reversal , prevention of corrosion or scale
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-52