1705465Technology of Waste Incineration and Energy Conversion
เทคโนโลยีการเผาขยะมูลฝอยและการเปลี่ยนรูปพลังงาน
สังกัดคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์, สำนักงานเลขา คณะสิ่งแวดล้อม
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ประเภทของเชื้อเพลิง การเผาไหม้เบื้องต้นของเชื้อเพลิง ก๊าซ ของแข็ง ของเหลว การวิเคราะห์องค์ประกอบทางกายภาพและเคมีความร้อนของของเสีย การเปลี่ยนรูปพลังงานและการนำความร้อนไปใช้ การออกแบบเตาเผาขยะเบื้องต้น ชนิดของหัวเผาและการดูแลรักษา


Types of fuel. Analytical technique for physical and thermo-chemical fuel and basic commination of waste, basic incinerator design type of burner operation and maintenance
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-52