1705433Application of Geographic Information System in Environmental Management
การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในการจัดการสิ่งแวดล้อม
สังกัดคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์, สำนักงานเลขา คณะสิ่งแวดล้อม
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
การนำระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ การนำขบวนการทางเทคนิค หรือวิชาการสมัยใหม่ที่ใช้คอมพิวเตอร์มารวบรวม จัดเก็บ วิเคราะห์ และจัดการข้อมูลเชิงพื้นที่ ซึ่งสามารถระบุถึงตำแหน่งหรือสถานที่ภาคพื้นดินได้อย่างถูกต้อง
เช่น การจัดฐานข้อมูลทางด้านทรัพยากร เพื่อใช้ในการจัดการสิ่งแวดล้อม

Using GIS, technique process, or current knowledge to collect, to keep, analysis and spatial data management in using computer that are specity to use correct geographic position. For example resource data management for environmental management
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-53