1705431Technology of Remote Sensing
เทคโนโลยีการรับรู้จากระยะไกล
สังกัดคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์, สำนักงานเลขา คณะสิ่งแวดล้อม
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
เทคนิคการอ่านและแปลความหมายของภาพถ่ายจากดาวเทียม ภาพถ่ายทางอากาศเพื่อข้อมูลทางด้านภูมิอากาศ ข้อมูลด้านภูมิประเทศ ข้อมูลทางด้านเศรษฐกิจ ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม เช่น
ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรป่าไม้ แหล่งน้ำ การเกษตร การใช้ที่ดินและการประยุกต์กับระบบคอมพิวเตอร์

Aerial photography and satellite imagery, photo interpretation, detect, identify and monitor on forests, water, range, and agricultural resources, remote sensing for the management of natural resources,
utilize remotely sensed data as input to computerized information management systems
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-51