1705424Environmental Education
สิ่งแวดล้อมศึกษา
สังกัดคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์, สำนักงานเลขา คณะสิ่งแวดล้อม
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ความรู้เบื้องต้นทางสิ่งแวดล้อมศึกษา ความสำคัญของการศึกษาต่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม วิธีการทางสิ่งแวดล้อม เอกสารและเครื่องมืออุปกรณ์ เทคโนโลยีการถ่ายทอดความรู้ทางสิ่งแวดล้อม การส่งเสริมเผยแพร่และประชาสัมพันธ์สำหรับนักเรียนและชุมชน


Basic concepts of environmental education, importance of environmental education for environmental conservation, environmental methods, mass, media and information for students and community
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54