1705411Meteorology
อุตุนิยมวิทยา
สังกัดคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์, สำนักงานเลขา คณะสิ่งแวดล้อม
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
หลักการและทฤษฎีพื้นฐานของวิชาอุตุนิยมวิทยา ความเข้าใจในเรื่องของบรรยากาศ ความกดอากาศ อุณหภูมิและความชื้น ลม มวลอากาศ ทะเลและมหาสมุทร การแพร่กระจายของบรรยากาศท้องถิ่น
ลักษณะอากาศแปรปรวนแบบต่างๆที่มีอิทธิพลต่อลมฟ้าอากาศของประเทศไทย วิธีการและการพยากรณ์อากาศ

Concepts and theory of meteorology, atmosphere, pressure, temperature, moisture, wind, airmass, sea, ocean, dispersion and weather forecasting
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-52