1705243Chemistry of Water and Wastewater 1
เคมีของน้ำและน้ำเสีย 1
สังกัดคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์, สำนักงานเลขา คณะสิ่งแวดล้อม
หน่วยกิต2 (1-2-3)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ฝึกทักษะ และเทคนิคการใช้เครื่องมือในการเก็บตัวอย่างน้ำ และน้ำเสีย การใช้เครื่องมือในห้องปฏิบัติการ การรักษาตัวอย่าง การวิเคราะห์เปรียบเทียบกับมาตรฐานคุณภาพน้ำ ประเมินสถานภาพและศักยภาพของแหล่งน้ำ
การวิเคราะห์และอธิบายข้อมูลคุณภาพน้ำและน้ำเสีย การตรวจสอบคุณภาพน้ำทางกายภาพ การตรวจสอบคุณภาพน้ำทางเคมีอย่างง่าย เช่น พีเอช ความกระด้าง ไขมันและน้ำมัน เป็นต้น

Sampling preservation and analytical techniques for water and wastewater, techniques and equipment use in laboratory, interpretation and application of data compare to the standards for evaluation of status potential of water resources,
analytical techniques of physical factor, analytical techniques of chemical factor as pH, hardness, grease and oil etc
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-52