0165447Vietnamese Language and Culture
ภาษาและวัฒนธรรมเวียดนาม
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ภาษาในบริบทของวัฒนธรรมเวียดนาม ความแตกต่างระหว่างการใช้ภาษาในวัฒนธรรมเวียดนามกับวัฒนธรรมไทย


Language in Vietnamese cultural contexts; differences in language usage between Vietnamese and Thai cultures
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-53