0165355Lao Myth and Ritual
ตำนานและพิธีกรรมลาว
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก
หน่วยกิต2 (2-0-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ความหมายและความสำคัญของตำนานและพิธีกรรม อิทธิพลของตำนานและพิธีกรรมในสังคมลาการสร้างวรรณกรรมที่สะท้อนคติความเชื่อ พิธีกรรม หลักและทฤษฎีในการศึกษาตำนานและพิธีกรรม


Definitions and significance of legends and rituals; the influence of legends and rituals in Lao society; literature creation reflecting beliefs, rituals as well as principles and theories of legendary and ritual studies
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-53