0165338Vietnamese Literature Related to Traditions
วรรณคดีขนบประเพณีเวียดนาม
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, สำนักงานเลขา คณะมนุษย์
หน่วยกิต2 (2-0-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ความหมายและรูปแบบ ความสัมพันธ์ระหว่างวรรณคดีขนบประเพณีกับวิถีชีวิต ของชาวเวียดนามในด้านคำสอนขนบประเพณี ลักษณะบทบาทและคุณค่าของวรรณคดีเวียดนามที่สัมพันธ์กับวิถีชีวิตของชาวเวียดนามในยุคต่าง ๆ


Meaning and genres, relationships between traditional literature and ways of living for the Vietnamese in relation to traditional doctrines; characteristics of roles and values of Vietnamese literatures relevant
to ways of life for the Vietnamese in different periods
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-54