0165337Lao Political Literature
วรรณกรรมการเมืองลาว
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก
หน่วยกิต2 (2-0-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
แนวคิดเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างวรรณกรรมกับสังคมและการเมือง พัฒนาการของวรรณกรรม แนวสังคม และการเมืองของลาว แนวคิดและภาพสะท้อนทางสังคม การเมืองในวรรณกรรมลาว


Concepts of the interconnectedness of literature to society and politics; development of literature related to Lao society and politics; concepts and social and politic reflections found in Lao literature
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-51