0165331Vietnamese for Hotel Services
ภาษาเวียดนามเพื่อการโรงแรม
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, สำนักงานเลขา คณะมนุษย์
หน่วยกิต2 (1-2-3)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
คำศัพท์ สำนวน ข้อความที่ใช้ในวงการธุรกิจการโรงแรม และการบริการลูกค้า และ การฝึกทักษะ การฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาเวียดนามที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจการโรงแรม


Vocabulary, expressions, statements used in hotel business and customer service; skill practice in listening, speaking, reading, and writing in Vietnamese language relevant to hotel business
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-54