0165331Lao in Printed and Electronic Media
ภาษาลาวในสื่อสิ่งพิมพ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก
หน่วยกิต2 (1-2-3)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ประเภทและรูปแบบสื่อสิ่งพิมพ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ คำศัพท์และลักษณะภาษาที่ปรากฏ ในสื่อสิ่งพิมพ์และ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ ศิลปะการใช้ภาษาในสื่อสิ่งพิมพ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์


Kinds and forms of printed and electronic media; vocabulary and language features found in printed and electronic media; the arts of language use in printed and electronic media
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-53