0165330Vietnamese Linguistic Field Works
ภาษาศาสตร์เวียดนามภาคสนาม
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, สำนักงานเลขา คณะมนุษย์
หน่วยกิต2 (2-0-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
แนวคิด ทฤษฎี และวิธีการศึกษาภาษาศาสตร์ภาคสนาม ปฏิบัติการศึกษาภาษาศาสตร์ภาคสนามในเวียดนาม


Concept, theory, and linguistic fieldwork study, linguistics fieldwork conduction in Vietnam
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54